Col·legi Joan Bardina

Presentació

Malgrat ser una entitat centenària estem en constant renovació gràcies a un equip docent estable preocupat tant per la qualitat de l'ensenyament com per estar al dia en les innovacions pedagògiques, que treballa cada dia amb la il·lusió de millorar la tasca portada a terme. Aquests professionals són l'autèntica garantia d'una institució que ofereix una bona i complerta formació als alumnes.

Tots els recursos dels quals disposa l'escola, materials i humans, tenen un únic objectiu: Vetllar i millorar constantment la formació personal i acadèmica dels nostres alumnes per tal que puguin afrontar amb iniciativa, preparació i responsabilitat els futurs reptes personals, socials i professionals.

La nostra feina

  • Col·laborar estretament amb les famílies dels nostres alumnes.
  • Atendre d'una manera individualitzada l'alumnat gràcies al seguiment tutorial.
  • Orientar els alumnes en totes les vessants: personal, acadèmic i professional.
  • Organitzar l'ensenyament atenent les necessitats de tothom: racons, petits grups de treball, desdoblaments, grups flexibles, tallers, suports individuals.
  • Proporcionar estratègies d'estudi i aprenentatge.
  • Incorporar i aprofitar els nous recursos tecnològics.
  • Crear un clima de participació potenciant el diàleg.
  • Conscienciar de la necessitat d'un desenvolupament sostenible.
  • Estimular l'esperit crític i creatiu i promoure els valors humans de solidaritat, pau i respecte.

Pujar